Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Collstrop Anti Fire ApS

  • Grundlag

Efterfølgende betingelser er grundlag for alle ydelser, der udføres af Collstrop Antifire ApS, samt andre træimprægneringsvirksomheder i koncernen, hvis der ikke er lavet anden skriftlig aftale.

Collstrop Antifire ApS udfører brandimprægnering, overfladebehandling og tørring af træ – både forarbejdede og uforarbejdede emner. Desuden oplagres både imprægneret og ubehandlet træ.

Oplagring samt transport internt og eksternt sker for kundens regning og risiko.

  • Risiko

Collstrop Anti Fire ApS oppebærer ingen risiko for tyveri, brand eller andre hændelige begivenheder, som omhandler indleverede emner.

Risikoen for sådanne varer og begivenheder, der evt. skader træet påhviler ejeren af de indleverede varer, ligesom de påhviler ejeren at forsikre sig mod sådanne tilfælde.

  • Forbehold

Krydsfiner: Vi tager forbehold for blærer i topfineren, delamineringer samt farveændringer som følge af lønbrandimprægneringen som følge af ovntørringen.
Massiv træ: Vi tager forbehold for krumninger og vridninger i træet, som følge af lønbrandimprægneringen samt strøgmærker og farvevariationer som følge af ovntørringen.
Vi gør ligeledes opmærksom på, at der altid kan forekomme gaffelmærker i top og bund af pakken. Dette kan undgås ved sikring af top og bund under oppindingen.
Vedr. brug af brandimprægneret tagbrædder anbefalder vi følgende: Der skal være etableret ventilation i tagrummet i henhold til gældende forskrifter. Der skal være etableret dampspærre efter gældende forskrifter. Alle udsugninger fra bygningen skal være tilsluttet reglementeret taghætter el. lign. Der skal foretages en årlig inspektion af taget, hvor tæthed, ventilation etc. gennemgås. Den årlige inspektion skal dokumenteres ved førelse af logbog, med billeddokumentation etc. Det skal sikres at træet aldrig fugtes op til over 16 % træfugt.
Vi gør opmærksom på at Collstrop Anti Fire brandimprægnering ikke er en imprægnering der beskytter mod hverken skimmel, råd eller svamp. Collstrop Anti Fire imprægneret træ der anvendes udvendigt skal som alt andet træværk behandles så hurtigt som muligt og helst før opsætning. Se mere under fanen anvendelsesklasser. Collstrop Anti Fire brandimprægneret produkter bør opbevares i tør hal med god ventilation. Opbevaring under halvtag er ikke tilstrækkelig. Der må heller ikke være direkte kontakt til jord. Opbevaring i fugtige og uventilerede miljøer kan give anledning til udvikling af skimmelsvamp.

  • Pris

Prisen er den på ordreafgivelsen gældende pris.

Skulle der i tiden mellem ordreafgivelsen og levering ske ændringer i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for Collstrop Anti Fire ApS´s kontrol, er Collstrop Anti Fire ApS berettiget til at hæve prisen tilsvarende.

En eventuel forhøjelse af prisen skal dog meddeles køberen inden behandling af emnerne påbegyndes af Collstrop Anti Fire ApS.

  • Betaling

Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i.h.t. de på faktura anførte eller på anden måde aftalte betalingsbetingelser.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner Collstrop Anti Fire ApS 1,5 % morarente på. Påbegyndt måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfalden til betaling.

  • Beskadigelse af indleverede emner, mangelansvar, forsinkelse og produktansvar

Reklamation og forældelse:

Reklamation over mangler, skader og forsinkelser m.m. skal ske skriftligt senest 8 dage efter modtagelse af emnet, og inden emnet tages i brug, bearbejdes eller indføjes i eller sammenføjes med andre genstande. Dog skal reklamationer for mål og mængde foretages straks ved modtagelse af varen. Sker reklamation ikke indenfor de angivne tidsfrister, mistes retten til at fremsætte krav, hvilket også gælder skjulte mangler eller beskadigelser.                           

Ansvarsbegrænsning:

Sker der beskadigelse af indleverede varer er Collstrop Anti Fire ApS alene ansvarlig for beskadigelse af indleverede varer, såfremt det kan påvises, at skaden er sket medens varen befandt sig hos Collstrop Anti Fire ApS, og at den skyldes en behandling eller en undladelse hos Collstrop Anti Fire ApS, der efter dansk rets almindelige regler er erstatningspådragende for Collstrop Anti Fire ApS. Erstatningen kan ikke overstige vederlaget for det udførte arbejde på det parti, hvori de beskadigede emner forekommer

På emner, der er brandimprægnerede, kan der forekomme hvide skjolder, der skyldes overskydende aktivstof. Disse kan og bør fjernes ved afbørstning før viderebehandling. Disse skjolder er ikke reklamationsberettiget.

Mangler ved behandlingen: 

I tilfælde af en berettiget reklamation om mangelfuld imprægnering eller anden behandling, skal Collstrop Anti Fire ApS efter eget valg omgøre eller betale erstatning. Erstatningen kan maksimalt udgøre Collstrop Anti Fire ApSs vederlag for den udførte behandling af det parti, hvori manglerne forekommer.

Industriel overfladebehandling er ikke én endelig slutbehandling, men bør efter opsætning slutbehandles. Der kan forekomme strømærker eller andre ujævnheder i overfladen.

Forsinkelser:

Collstrop Antifire ApS er alene ansvarlig for forsinkelse, hvis Collstrop Anti Fire ApS overskrider en af Collstrop Anti Fire ApS accepteret leveringstermin. Ansvaret for forsinkelse er begrænset til halvdelen af vederlaget for behandlingen af de forsinkede varer. Forsinkelser p.g.a. vejrliget og myndighedskrav betragtes ikke som reklamationsberettiget.

Produktansvar:

Collstrop Anti Fire ApS er ikke ansvarlig for skade, forvoldt på fast ejendom eller løsøre samt for skade på produkter, hvori de bearbejde emner indgår

Collstrop´s ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Collstrop Anti Fire ApS er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder benyttelse til områder, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Collstrop Anti Fire ApS uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. Erstatningen kan ikke overstige den af Collstrop Antifire ApS til enhver tid assurerede produktansvarssum.

I den udstrækning, Collstrop Anti Fire ApS  måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Collstrop Anti Fire ApS skadesløs i samme omfang, som Collstrop Anti Fire ApS´s ansvar er begrænset efter de forudgående 3 stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i.h.t dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

  • Tilbageholdelsesret

Collstrop Anti Fire ApS har tilbageholdelsesret i alle emner, som er under Collstrop Anti Fire ApS kontrol.

Dels for de krav, der vedrører de emner, der holdes tilbage, og dels restancer vedrørende allerede

udleverede emner. De tilbageholdte emner forbliver i Collstrop Anti Fire ApS´s besiddelse, indtil alle

tilgodehavender er betalt. Betales fordringen ikke, kan Collstrop Anti Fire ApS søge sig fyldestgjort i de

tilbageholdte emner.

  • Lovvalg og værneting

For retsforholdet mellem Collstrop Anti Fire ApS og Collstrop Anti Fire ApS´s kunde gælder dansk ret.

Tvistigheder mellem Collstrop Anti Fire ApS´s kunde og Collstrop Anti Fire ApS skal afgøres ved retten i Kolding, eller – såfremt sagen skal behandles ved landsret ved Vestre Landsret – i begge tilfælde med sædvanlig adgang til at indbringe sagen for højere ret.

Collstrop Anti Fire ApS, Gelballevej 80, DK-6640 Lunderskov, tlf. +45 76 30 86 00.